8 bước

để triển khai chiến dịch telesale, telemarketing

đăng ký tài khoản

đăng ký tài khoản

Tạo chiến dịch Telesale

Tạo chiến dịch Telesale

Xây dựng kịch bản & FAQs

Xây dựng kịch bản & FAQs

Nhập danh sách khách hàng

Nhập danh sách khách hàng

Nạp tiền

Nạp tiền

Theo dõi chiến dịch

Theo dõi chiến dịch

Báo cáo chiến dịch

Báo cáo chiến dịch

Kết thúc chiến dịch